Podkładki

Podkładki 

Jeszcze do niedawna czereśnia szczepiono wyłącznie na siwkach czereśni ptasiej. Obecnie dzięki badaniom naukowym oraz potrzebie zakładania sadów towarowych oferowane są inne podkładki, które wykazują odmienne cechy. 

Podkładki czereśni dzielimy na generatywne i wegetatywne oraz karłowe i tradycyjne. 


Do rodziny podkładek generatywnych zaliczmy:  

·       

Si    Siewka czereśni ptasiej  

Jest to wciąż najbardziej popularna podkładka dla czereśni. Drzewa szczepione na tej podkładce rosną bardzo silnie i późno wchodzą w okres owocowania, jak również mogą wykazywać różnice pod względem odporności na choroby, mróz oraz siły wzrostu. Różnice te wynikają, bowiem z różnorodności genetycznej siewki. \

Ze względu na system korzeniowy, czereśnia ptasia nie lubi gleb zbyt wilgotnych o wysokim poziomie wód gruntowych. Sprawdza się natomiast na glebach lekkich o podłożu gliniastym. W czasie mroźnych bez śnieżnych zim, korzenie wykazują tendencję do przemarzania. 

·       

      Siewka antypki 

Antypka zgodnie ze źródłami historycznymi była wykorzystywana w średniowieczu w przyklasztornych sadach, jako podkładka dla czereśni. Zgodnie z obecną wiedzą, antypka wykazuje duże niezgodności fizjologiczne z odmianami szlachetnymi. Z tego względu jej przydatność jest dyskusyjna i nie jest ona polecana do produkcji szlachetnych czereśni. Antypka natomiast sprawdza się bardzo dobrze w produkcji wiśni. 

·       

      Alkavo 

Jest to wyselekcjonowany w Niemczech typ czereśni ptasiej. Drzewa szczepione na tej podkładce wykazują bardziej stabilny wzrost w porównani z czereśnią ptasią i wolne są od wirusów. Ze względu na swoje cech, jest bardziej przydatna w produkcji drzew niż siewka czereśni ptasiej 


Do podkładek wegetatywnych zaliczamy: 

·       

        F 12/1 

Podkładka wyselekcjonowana w połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku z siewki czereśni ptasiej. Jest to podkładka rozmnażana metodą "invitro" lub metodą odkładów poziomych, sadzonek zdrewniałych lub zielnych. 

Zaletą drzew szczepionych na tej podkładce jest wyrównany wzrost drzew oraz możliwość produkowania niezawirusowanego materiału szkółkarskiego. 

Czereśnie szczepione na tej podkładce osiągają rozmiary zbliżone do drzew szczepionych na czereśni ptasiej, jednak wcześniej wchodzą w okres owocowania.  

Drzewa owocują regularnie, a owoce cechuje wysoka jakość. ·        Colt 

Podkładka otrzymana w 1958 roku w Wielkiej Brytanii ze skrzyżowania dwóch różnych gatunków. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, miała to być pierwsza podkładka o właściwościach skarlających nawet do 30%. Jak wynika z obecnych obserwacji, drzewa szczepione na tej podkładce wykazują różny stopień ograniczenia swojego wzrostu, zależnie od szczepionej odmiany. 

Colt jest podkładką wegetatywną, którą dość  łatwo rozmnażać metodami tradycyjnymi.  

Drzewa szczepione na tej podkładce rosną dość szybko i mają rozłożyste korony. Ze względu, że gałęzie odchodzą od przewodnika pod większymi kątami, drzewa można dość łatwo formować i prowadzić. 

Czereśnie szczepione na kolcie, dość wcześnie wchodzą w owocowanie. Pierwsze owoce można uzyskać już w trzecim roku po posadzeniu. 

Dzięki dość dużej odporności na choroby wirusowe oraz łatwości pobierania przez system korzeniowy wapnia i magnezu, drzewa produkowane na tej podkładce stanowią coraz większy odsetek w Polskich sadach. ·        P-HL (karłowa) 

Podkładka otrzymana w 1965 roku w Czechach przez Svatopluka Brabeca, dzięki selekcji nasion drzewa matecznego, pochodzącego  z rejonu Rtyni. 

Z pośród kilku tysięcy nasion wybrano kilkadziesiąt najbardziej wartościowych. Dalsze badania doprowadziły do wyselekcjonowania trzech najbardziej wartościowych podkładek, pod względem właściwości skarlających drzewa, systemu korzeniowego oraz wysokiego, dobrego jakościowo plonowania.  

Zostały one oznaczone, jako P-HL A, P-HL B oraz P-HL C. 

Drzewa szczepione na P-HL osiągają wysokość 2,5 do 3m, mają kształtne szerokie korony, z szerokimi kątami rozwidleń. Wcześnie wchodzą w okres owocowania, będąc jednocześnie wysoko plenne. 

Ponieważ system korzeniowy tych podkładek jest słaby, często wymagają one palikowania oraz stosowania systemów nawodnienia sadów. 

Podkładki z serii P-HL, jako młode drzewa często wykazują niedoboru magnezu,, dla tego istotne jest nawożenie dolistne. 

Właściwości skarlające tych podkładek zależą w dużym stopni od żyzności gleby. Wraz ze wzrostem żyzności, właściwości te się zmniejszają. ·        GiSelA (karłowa) 

Niemiecka podkładka słabo rosnąca, wyhodowana w 1981r poprzez selekcję siewek otrzymanych ze skrzyżowania czterech różnych gatunków. 

Podkładka wykazuje duże właściwości skarlające sięgające niekiedy do 20%wysokości drzewa na F 21/1.   

Za najbardziej wartościowe uznaje się GiSelA 1, GiSelA 5 orz GiSelA 10. 

Drzewa na "Giseli" początkowo po posadzeniu dość szybko rosną i wraz ze zwiększeniem owocowaniem wzrost jest osłabiany. 

Dzięki dużej wytrzymałości na mróz oraz dobremu systemowi ukorzenienia, podkładka ta jest wysoko ceniona przez szkółkarzy i plantatorów. 

Rozmnażanie podkładki odbywa się poprzez sadzonki zielne bądź kultur zielnych.  


"Gisela" obecnie jest pożądaną podkładką, stanowiącą bazę do zakładania intensywnych sadów towarowych. 


·        VSL-2 (karłowa)  


Ukraińska podkładka, otrzymana przez Jaromina G.W. będącą krzyżówką wiśni stepowej BS-2 z wiśnią lanesiana L-2 
Podkładka charakteryzuje się odpornością na  gnicie korzeni i raka bakteryjnego.  System korzeniowy znosi przemarzanie gleby do -12 stopni Celsjusza. 
Jest odporna na suszę, na drobną plamistość liści drzew pestkowych i nie podlega innym chorobom liści. W sadzie nie daje odrostów korzeniowych. System korzeniowy jest bardzo dobrze rozwinięty i jest wolny od guzowatości. 

W porównaniu do silnie rosnących drzew na F 21/1 stopień skarlenia odmian szlachetnych na tej podkładce wynosi od 50%. Jednoroczne drzewa mają dużo pąków kwiatowych i bardzo wcześnie wchodzą w okres owocowania. 
Pozytywną cechą jest sposób rozmnażania podkładki w mateczniku, który jest podobny do Colta.
Podkładka nie posiada długoletnich badań, jednak łatwość rozmnażania oraz pozytywne cechy drzew otrzymywanych na tej podkładce, pozwalają na dość optymistyczną ocenę.  

Inne podkładki. 

Oczywiście oprócz wyżej wymienionych podkładek, w hodowli występuje wiele innych. Jednak ze względu na dostępność w naszym kraju swoje cechy, oraz własne doświadczenia został opisane te najbardziej popularne. Informacji dotyczących innych podkładek należy szukać w literaturze fachowej.